Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Om jou duidelijkheid te geven over waar wij jouw gegevens voor gebruiken, werken wij continu aan het verbeteren van onze privacyverklaring. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring bijgewerkt.

Belangrijke informatie

  • We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee je ze met ons hebt gedeeld.
  • We delen alleen persoonlijke gegevens wanneer we dit wettelijk verplicht zijn.
  • Je mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van je weten en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren. Voor een overzicht van al jouw rechten, verwijzen we je naar de privacyverklaring hieronder.

Privacyverklaring

Zielzicht, gevestigd in Bergen (L), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens van onze relaties.

Contactgegevens:

www.zielzicht.nl ~ Nieuw Bergen (Noord Limburg) 06 – 1584 2381

Gideon Bert van Rijnberk is de functionaris gegevensbescherming van Zielzicht. Hij is te bereiken via zielzicht@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zielzicht verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij aanmelding voor een programma of bij aankoop van een product. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op het intakeformulier voor retraites.

Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, overige gegevens die je actief verstrekt, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zielzicht@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zielzicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Zielzicht neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zielzicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor  persoonsgegevens, tm laatste dag van een programma muv. mailadres voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zielzicht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden uitsluitend  als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zielzicht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zielzicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zielzicht@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zielzicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via zielzicht@live.nl